Gratis verzending in Nederland
14 dagen om te retourneren
Veilig betalen via SSL
              Aanbieding Enorme kortingen op alle assortimenten                             Aanbieding Enorme kortingen op alle assortimenten                             Aanbieding Enorme kortingen op alle assortimenten                             Aanbieding Enorme kortingen op alle assortimenten                             Aanbieding Enorme kortingen op alle assortimenten                             Aanbieding Enorme kortingen op alle assortimenten                             Aanbieding Enorme kortingen op alle assortimenten              

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 19 februari 2024

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.

Interpretatie en Definities

Interpretatie
De woorden waarvan de eerste letter is gecapitaliseerd hebben betekenissen zoals gedefinieerd onder de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van deze Algemene Voorwaarden:

Affiliate betekent een entiteit die controleert, gecontroleerd wordt door of onder gemeenschappelijke controle staat met een partij, waarbij “controle” eigendom van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelang of andere effecten met stemrecht voor verkiezing van bestuurders of ander bestuursorgaan betekent.

Land verwijst naar: Nederland

  • Bedrijf (aangeduid als “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze” in deze Overeenkomst) verwijst naar Tv Gigant.
  • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
  • Service verwijst naar de Website.
  • Algemene Voorwaarden (ook wel aangeduid als “Voorwaarden”) betekenen deze Algemene Voorwaarden die de gehele overeenkomst vormen tussen U en het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Service. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld met behulp van de Algemene Voorwaarden Generator.
  • Social Media Service van derden betekent alle diensten of inhoud (inclusief gegevens, informatie, producten of diensten) die door een derde partij worden geleverd en die door de Service kunnen worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar kunnen worden gesteld.
  • Website verwijst naar Tv Gigant, bereikbaar via https://tv-gigant.nl/
  • U betekent de individuele toegang tot of het gebruik van de Service, of het bedrijf of andere juridische entiteit namens wie deze individu toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, indien van toepassing.

Erkenning

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die het gebruik van deze Service regelen en de overeenkomst die van kracht is tussen U en het Bedrijf. Deze Algemene Voorwaarden stellen de rechten en verplichtingen vast van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Service.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang krijgen tot of gebruik maken van de Service.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service stemt U in met gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als U het niet eens bent met een deel van deze Algemene Voorwaarden, dan mag U geen toegang krijgen tot de Service.

U verklaart dat u ouder bent dan 18 jaar. Het Bedrijf staat niet toe dat personen onder de 18 jaar de Service gebruiken.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is ook afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf. Ons Privacybeleid beschrijft onze beleidsregels en procedures met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van Uw persoonlijke informatie wanneer U de Applicatie of de Website gebruikt en informeert U over Uw privacyrechten en hoe de wet U beschermt. Lees ons Privacybeleid zorgvuldig door voordat U onze Service gebruikt.

 

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of diensten van derden die niet eigendom zijn van of worden beheerd door het Bedrijf.

Het Bedrijf heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid of praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en stemt ermee in dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden U ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van websites of diensten van derden die U bezoekt, te lezen.

 

Beëindiging

We kunnen Uw toegang onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot indien U deze Algemene Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging zal Uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk eindigen.

 

Beperking van aansprakelijkheid

Ongeacht enige schade die U zou kunnen oplopen, zal de volledige aansprakelijkheid van het Bedrijf en een van zijn leveranciers onder enige bepaling van deze Voorwaarden en Uw exclusieve remedie voor al het voorgaande beperkt zijn tot het daadwerkelijk door U betaalde bedrag via de Service of 100 USD indien U niets heeft gekocht via de Service.

Voor zover maximaal is toegestaan onder toepasselijk recht, zal in geen geval het Bedrijf of zijn leveranciers aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van winst, verlies van gegevens of andere informatie, voor onderbreking van de bedrijfsvoering, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van of onvermogen om de Service te gebruiken, software van derden en/of

hardware van derden die met de Service worden gebruikt, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs als het Bedrijf of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als de remedie niet slaagt in zijn essentiële doel.

Sommige staten staan de uitsluiting van impliciete garanties of de beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op U van toepassing zijn. In deze staten zal de aansprakelijkheid van elke partij worden beperkt tot het grootste toegestane extent onder de wet.

AS IS” en “AS AVAILABLE” Disclaimer
De Service wordt aan U geleverd “ZOALS HET IS” en “ZOALS BESCHIKBAAR” en met alle fouten en gebreken zonder garantie van welke aard dan ook. Voor zover maximaal is toegestaan onder toepasselijk recht, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en namens zijn Affiliates en zijn respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die voortvloeien uit het handelsverkeer, de uitvoering, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking van het voorgaande, biedt het Bedrijf geen garantie of toezegging, en doet het geen enkele voorstelling van welke aard dan ook dat de Service zal voldoen aan Uw vereisten, enig beoogd resultaat zal bereiken, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, applicaties, systemen of diensten, zonder onderbreking zal werken, zal voldoen aan enige prestatie- of betrouwbaarheidsnormen of foutloos zal zijn of dat fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder de voorgaande beperkingen te beperken, maakt het Bedrijf of een van de providers van het bedrijf geen enkele voorstelling of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Service, of de informatie, inhoud en materialen of producten daarbij inbegrepen; (ii) dat de Service ononderbroken of foutloos zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van enige informatie of inhoud die via de Service wordt verstrekt; of (iv) dat de Service, de servers ervan, de inhoud of e-mails die namens het Bedrijf worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, trojan horses, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen van toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, waardoor sommige of alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op U van toepassing zijn. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen zoals uiteengezet in dit artikel worden toegepast voor zover maximaal afdwingbaar onder toepasselijk recht.

 

Toepasselijk recht

De wetten van het land, met uitzondering van de regels inzake conflictenrecht, zullen deze Voorwaarden en Uw gebruik van de Service regelen. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, staats-, nationale of internationale wetten.

 

Geschillenbeslechting

Als u bezorgdheid of een geschil heeft over de Service, stemt u ermee in om eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het Bedrijf.

 

Voor Europese Unie (EU)-gebruikers

Als u een consument bent van de Europese Unie, zult u profiteren van eventuele verplichte bepalingen van de wet van het land waarin u woont.

 

Voldoen aan de Amerikaanse wetgeving

U verklaart en garandeert dat (i) U zich niet bevindt in een land dat onderhevig is aan de Amerikaanse overheidsblokkade, of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een “terrorist-ondersteunend” land, en (ii) U niet voorkomt op enige Amerikaanse overheidslijst van verboden of beperkte partijen.

 

Scheidbaarheid en afstand van recht

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingbaar of ongeldig wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling zo veel mogelijk te bereiken onder toepasselijk recht en zullen de resterende bepalingen volledig van kracht blijven en effect hebben.

 

Afstand van recht

Behalve zoals hierin vermeld, zal het niet uitoefenen van een recht of het niet vragen om nakoming van een verplichting onder deze Voorwaarden de mogelijkheid van een partij om een dergelijk recht uit te oefenen of dergelijke prestaties te verlangen op geen enkel moment daarna beïnvloeden, noch zal de afstand van een schending een afstand van een volgende schending vormen.

 

Vertaalinterpretatie

Deze Algemene Voorwaarden kunnen zijn vertaald als We ze beschikbaar hebben gesteld op onze Service. U stemt ermee in dat de originele Engelse tekst zal prevaleren in geval van een geschil.

 

Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden

We behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te wijzigen of te vervangen op elk moment. Als een herziening materieel is, zullen We redelijke inspanningen leveren om minstens 30 dagen voorafgaand aan het van kracht worden van

nieuwe voorwaarden hiervan melding te maken. Wat een materiële wijziging vormt, zal naar eigen goeddunken worden bepaald.

Door door te gaan met het openen of gebruiken van Onze Service nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, stemt U ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als U het niet eens bent met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de website en de Service.

Contact met ons opnemen

Address : Poortland 41,Amsterdam 1046BD ,Netherlands

Email : klantenservice@tv-gigant.nl

Phone: +31 6 20013700

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.